NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 24, datë 20.12.2023 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a, shpall konkurimin për një vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist në Divizionin Ligjor

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

Detyrat e Specialistit në Divizionin Ligjor të Korporatës së Investimeve Shqiptare sh.a përfshijnë, por nuk kufizohen në:

 • Strukturim Ligjor të Projekteve:
 • Përgatitja, rishikimi, dhe negociata e kontratave dhe marrëveshjeve të investimeve.
 • Sigurimi që çdo dokument është i përputhshëm me rregullat dhe legjislacionin në fuqi.
 • Garantimi i  Pajtueshmërisë Ligjore dhe Rregullatore
 • Rregullimi i Proceseve Konkurruese
 • Menaxhimi i Mosmarrëveshjeve Ligjore
 • Ndjekja e mosmarrëveshjeve ligjore ne te cilat Korporata mund te jete pale.
 • Përgatitja dhe ndjekja e dokumentacionit për ndërmjetësim dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
 • Sekretariat Teknik për organet drejtuese te Korporatës
 • Përgatitja e dokumentacionit për mbledhjet e këshillit drejtues dhe asistimi në procedurat administrative.
 • Sigurimi që dokumentacioni është i plotë dhe i përputhur me rregulloret dhe praktikat e kompanisë.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

 • Të zotërojnë diplomë të avancuar universitare (Master ose diplomë ekuivalente) në drejtësi.
 • Të ketë eksperiencë në fushën e të drejtave te pronësisë.
 • Të kenë 3 ose me shume vite përvojë pune në profesion. Preferohen ata kandidatë të cilët kane eksperiencë/njohuri në ndjekjen e mosmarrëveshjeve gjyqësore.
 • Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7/1, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi për pozicionin e punës që kandidon;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, adresën elektronike dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 09.02.2024.

Emër Mbiemër

Pozicioni i Punës

Profili

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.