NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 4, datë 22.07.2021 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a, shpall konkurimin për një vend të lirë pune në pozicionin:

Asistent/e i/e Drejtorit Ekzekutiv

Përshkrimi i detyrave që kryen asistent/e i Drejtorit Ekzekutiv të Korporatës së Investimeve Shqiptare sh.a.

 • Ndihmon Drejtorin Ekzekutiv në realizimin e punëve, duke u kujdesur për korrespondencën dhe takimet e tij.
 • Organizon dhe menaxhon çdo ditë veprimtarinë administrative të zyrës së Drejtorit Ekzekutiv.
 • Bashkërendon komunikimin në zyrën e Drejtorit Ekzekutiv.
 • Merr në dorëzim dhe regjistron korrespondencën për zyrën e Drejtorit Ekzekutiv.
 • Shpërndan korrespondencën në emër dhe për llogari të Drejtorit Ekzekutiv dhe kujdeset për afatet e mbarëvajtjes së saj.
 • Përgatit korrespondencën/shkresa bazuar në porositë e Drejtorit Ekzekutiv.
 • Kujdeset për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e konfidencialitetit të korrespondencës së Drejtorit Ekzekutiv.
 • Përgatit dhe kujdeset për axhendën ditore të Drejtorit Ekzekutiv përfshirë mbledhjet, takimet në zyrë dhe jashtë saj, etj.
 • Pret dhe shoqëron vizitorët në zyrën e Drejtorit Ekzekutiv.
 • Organizon dhe kujdeset për sistemimin e dokumentacionit të Drejtorit Ekzekuiv.
 • Administron komunikimin telefonik dhe elektronik të Drejtorit Ekzekutiv.

Asistent/e e Drejtorit Ekzekutiv është nën varësinë direkte të Drejtorit Ekzekutiv.

Për realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tij/saj, asistent/e i/e Drejtorit Ekzekutiv bashkëpunon me drejtuesit dhe strukturat e AIC.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

 • Të zotërojë diplomë Bachelor dhe Master i shkencave ose Master profesional në shkenca juridike/shkenca sociale/shkenca komunikimi ose në fusha të ngjashme.
 • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të kenë përvojë pune në sektorin publik ose privat.
 • Të zotërojë metodat e reja të informacionit dhe të ketë aftësi të shumë të mira të njohjes e përdorimit të PC në programet baze të tij;
 • Të ketë aftësi shume te mira komunikimi dhe të punës në grup.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7/1, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, adresën elektronike dhe adresën postare.
 • Fotokopje e diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor në rastin e diplomës master).
 • Fotokopje e kartës së identitetit (ID).

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 03.11.2023.