NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 24, datë 20.12.2023 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a, shpall konkurimin për një vend të lirë pune me kohë të pjesshme në pozicionin:

 • Inxhinier/e në Divizionin e Operacioneve (COO)

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 1. Bashkëpunon me ekipet ndërfunksionale për të përcaktuar objektivat dhe rezultatet për pjesën tekniko/mekanike të projekteve.
 2. Zhvillon, analizon plane të detajuara për pjesën teknike/mekanike të projekteve, duke siguruar respektimin e afateve kohore, standartet, etj.
 3. Identifikon dhe adreson cdo cështje që mund të lindë gjatë zbatimit të projekteve.
 4. Mban dokumentacionet përkatëse te projekteve duke perfshire specifikimet teknike. raportet e progresit dhe çdo ndryshimi në qëllimin e projekteve.
 5. Permbush detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori i Divizionit dhe Drejtori Ekzekutiv apo të percaktuara me akte të Brendshme të Korporatës.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

 • Të zotërojnë diplomë të avancuar universitare (Master ose diplomë ekuivalente) në inxhinieri ose në një fushë të ngjashme
 • Përgatitje e mirë teknike në disiplinat inxhinierike
 • Komunikim efektiv dhe aftësi të mira ndërpersonale
 • Aftësi në programet e menaxhimit të projekteve
 • Aftësi shumë të mira në përdorimin e programeve kompjuterike Auto Cad, SolidWorks etj.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7/1, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi për pozicionin e punës që kandidon;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, adresën elektronike dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 01.02.2024.

Emër Mbiemër

Pozicioni i Punës

Profili

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.