NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 4, datë 22.07.2021 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a, shpall konkurimin për dy vende të lira pune, si më poshtë:

 • Për 2 (dy) vende, Ekspert në Divizionin e Operacioneve (COO), pranë Korporatës së Investimeve Shqiptare sh.a.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • menaxhimi i projekteve dhe aseteve;
 • zhvillimi i pasurive të paluajtshme;
 • këshillimi i institucioneve publike dhe/ ose private për hartimin e projekteve, analizën, rekomandimin dhe strukturimin e projekteve;
 • asiston Drejtorin Ekzekutiv për planifikimin strategjik;
 • kryen detyra të tjera në funksion të Korporatës së Investimeve Shqiptare.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

 • Të zotërojnë diplomë të avancuar universitare (Master ose diplomë ekuivalente) në administrim biznesi, ekonomi, financë, juridik, artitekturë ose inxhinieri.
 • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Të kenë të paktën 5 (pesë) vite përvojë pune në profesion.
 • Kandidati duhet të ketë përvojë në pozicione në sektorin publik ose privat.
 • Preferohen kandidatë të cilët kanë përvojë në fushat e menaxhimit të projektit, planifikimit strategjik apo zhvillimit të pasurive të paluajtshme.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7/1, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, adresën elektronike dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 26.10.2023.