Profili i AIC

AIC synon të nxisë një rritje të qëndrueshme ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës nëpërmjet përdorimit më të mirë të aseteve ekzistuese dhe mobilizimit të kapitalit privat për investime produktive. 

Projektet

Zhvillimi i Turizmit

Industri / Logjistikë

Bujqësi

Financë

Energji

me teper rreth AIC

Karakteristikat Kryesore

  • Ka kapacitetin të veprojë si agjent në emër të Qeverisë Shqiptare, si dhe ta përfaqësojë atë në transaksionet që lidhen me arritjet e objektivave qeveritare (p.sh. zhvillimi dhe ekzekutimi i projekteve që kërkojnë inpute nga sektori publik dhe/ose mobilizimin e kapitalit privat).

  • Është një “institucion financiar jobankar” i decentralizuar.

  • Sipas legjislacionit shqiptar, AIC ka statusin e një Korporate.

objektivat tona

Objektivat Kryesore të AIC

  • Nxitja e zhvillimit ekonomik nëpërmjet zhvillimit të projekteve të investimit në nivel qendror, lokal dhe rajonal, në mbështetje të politikave zhvillimore shtetërore.

  • Analiza e projekteve (transformimi i “ideve” në “projekte të financueshme”) dhe strukturimi financiar i tyre.

  • Menaxhimi i aseteve shtetërore të cilat janë të pashfrytëzuara, nëpërmjet përdorimit eficent të pronave shtetërore.

  • Zhvillimi dhe financimi i projekteve të investimit – p.sh., në industri, turizëm, pasuri të paluajtshme, energji – duke mobilizuar kapitalin shtetëror dhe/ose privat.

  • Asistim ndaj qeverisë shqiptare në rishikimin dhe strukturimin e projekteve të investimeve.

Marrëdhënia me institucione të tjera të sektorit publik

AIC është një instrument në dispozicion të qeverisë shqiptare. E organizuar si korporatë, ajo nuk ka kompetenca, por funksione, ndaj dhe nuk konkurron me institucionet e sektorit publik për arritjen e objektivave të punës dhe as nuk kërkon të zhvendosë apo zbeh rolet që kryejnë normalisht ministritë apo agjencitë ekzekutive. AIC nuk është krijuar për t’u përfshirë në të gjitha llojet e projekteve te investimit, por përkundrazi ajo synon te fokusohet në një numer relativisht të vogël projektesh me ndikim në zhvillimin e ekonomisë së vendit në pesë vitet e para të funksionimit të saj.

one-number-round
Marrëdhënia me ministritë e linjës

Ministritë janë institucione ku krijohen politikat publike. Ligji i AIC-së qartëson se vetëm vendimi i Këshillit të Ministrave autorizon AIC-në të punojë në një projekt ku përdoren asetet publike. Në këtë mënyrë, AIC është një mjet apo një agjent në dispozicion të ministrive të linjës, duke u mundësuar atyre të “punësojnë” AIC për të aktualizuar një projekt që është pjesë e vizionit të tyre, nëse ata dëshirojnë.

two-number-round
Marrëdhënia me AIDA

AIC mund të furnizojë AIDA-n dhe diplomatët ekonomikë, me projekte për t’iu drejtuar investitorëve privatë, duke u mbështetur kështu në pikat e tyre të forta dhe rolet e mirëpërcaktuara në tërheqjen dhe mbështetjen e investimeve në Shqipëri. Nga kjo sinergji do të përfitonin të gjitha palët duke qenë se është në linjë të plotë me misionin e tyre.

three-number-round
Marrëdhënia me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH)

FSHZH dhe AIC veprojnë në hapësira të ndryshme rregullatore, si dhe kanë misione të ndryshme për të përmbushur. Potenciali i tyre për të shfrytëzuar fuqitë përkatëse dhe për të krijuar sinergji është mjaft i madh. Konkretisht FSHZH-ja mund të ngarkohet me koordinimin e aspekteve që lidhen me infrastrukturën mbështetëse, duke pasur parasysh njohuritë dhe historikun e saj në këtë fushë.

Investimi juaj mbështetet nga AIC!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna