Profili i AIC

AIC synon të nxisë një rritje të qëndrueshme ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës nëpërmjet përdorimit më të mirë të aseteve ekzistuese dhe mobilizimit të kapitalit privat për investime produktive. 

Projektet

Zhvillimi i Turizmit

Industri / Logjistikë

Bujqësi

Financë

Energji

me teper rreth AIC

Karakteristikat Kryesore

  • Ka kapacitetin të veprojë si agjent në emër të Qeverisë Shqiptare, si dhe ta përfaqësojë atë në transaksionet që lidhen me arritjet e objektivave qeveritare (p.sh. zhvillimi dhe ekzekutimi i projekteve që kërkojnë inpute nga sektori publik dhe/ose mobilizimin e kapitalit privat).

  • Është një “institucion financiar jobankar” i decentralizuar.

  • Sipas legjislacionit shqiptar, AIC ka statusin e një Korporate.

objektivat tona

Objektivat Kryesore të AIC

  • Nxitja e zhvillimit ekonomik nëpërmjet zhvillimit të projekteve të investimit në nivel qendror, lokal dhe rajonal, në mbështetje të politikave zhvillimore shtetërore.

  • Analiza e projekteve (transformimi i “ideve” në “projekte të financueshme”) dhe strukturimi financiar i tyre.

  • Menaxhimi i aseteve shtetërore të cilat janë të pashfrytëzuara, nëpërmjet përdorimit eficent të pronave shtetërore.

  • Zhvillimi dhe financimi i projekteve të investimit – p.sh., në industri, turizëm, pasuri të paluajtshme, energji – duke mobilizuar kapitalin shtetëror dhe/ose privat.

  • Asistim ndaj qeverisë shqiptare në rishikimin dhe strukturimin e projekteve të investimeve.

Marrëdhënia me institucione të tjera të sektorit publik

AIC është një instrument në dispozicion të qeverisë shqiptare. E organizuar si korporatë, ajo nuk ka kompetenca, por funksione, ndaj dhe nuk konkurron me institucionet e sektorit publik për arritjen e objektivave të punës dhe as nuk kërkon të zhvendosë apo zbeh rolet që kryejnë normalisht ministritë apo agjencitë ekzekutive. AIC nuk është krijuar për t’u përfshirë në të gjitha llojet e projekteve te investimit, por përkundrazi ajo synon te fokusohet në një numer relativisht të vogël projektesh me ndikim në zhvillimin e ekonomisë së vendit në pesë vitet e para të funksionimit të saj.

one-number-round
Marrëdhënia me ministritë e linjës

Ministritë janë institucione ku krijohen politikat publike. Ligji i AIC-së qartëson se vetëm vendimi i Këshillit të Ministrave autorizon AIC-në të punojë në një projekt ku përdoren asetet publike. Në këtë mënyrë, AIC është një mjet apo një agjent në dispozicion të ministrive të linjës, duke u mundësuar atyre të “punësojnë” AIC për të aktualizuar një projekt që është pjesë e vizionit të tyre, nëse ata dëshirojnë.

two-number-round
Marrëdhënia me AIDA

AIC mund të furnizojë AIDA-n dhe diplomatët ekonomikë, me projekte për t’iu drejtuar investitorëve privatë, duke u mbështetur kështu në pikat e tyre të forta dhe rolet e mirëpërcaktuara në tërheqjen dhe mbështetjen e investimeve në Shqipëri. Nga kjo sinergji do të përfitonin të gjitha palët duke qenë se është në linjë të plotë me misionin e tyre.

three-number-round
Marrëdhënia me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH)

FSHZH dhe AIC veprojnë në hapësira të ndryshme rregullatore, si dhe kanë misione të ndryshme për të përmbushur. Potenciali i tyre për të shfrytëzuar fuqitë përkatëse dhe për të krijuar sinergji është mjaft i madh. Konkretisht FSHZH-ja mund të ngarkohet me koordinimin e aspekteve që lidhen me infrastrukturën mbështetëse, duke pasur parasysh njohuritë dhe historikun e saj në këtë fushë.

Investimi juaj mbështetet nga AIC!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Emër Mbiemër

Pozicioni i Punës

Profili

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.