Projekti “Per zhvillimin dhe Menaxhimin e Godinave Shteterore”

Projekti “Per zhvillimin dhe Menaxhimin e Godinave Shteterore” nga Korporata Investimeve Shqiptare (AIC) përfaqëson një nismë strategjike për të përmirësuar menaxhimin dhe zhvillimin e pronave shtetërore përmes bashkëpunimit të formalizuar me institucione të ndryshme qeveritare:

  1. Agjencia Shtetërore e Kadastrës;
  2. Agjencia e Trajtimit të Pronave;
  3. Agjencia e Zhvillimit të Territorit;
  4. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit;
  5. Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

Nënshkrimi i Marrëveshjeve të Bashkëpunimit, me pesë agjenci kyçe, sinjalizon një qasje bashkëpunuese ndaj menaxhimit të pasurive të paluajtshme shtetërore, duke shfrytëzuar ekspertizën e përbashkët, shkëmbimin e të dhënave dhe mbështetjen në kadastrë, menaxhimin e pronës, zhvillimin territorial, planifikimin dhe informacionin gjeohapësinor.

Këto marrëveshje përcaktojnë kornizën ligjore dhe operacionale për bashkëpunimin, duke detajuar procedurat për shkëmbimin e informacionit, angazhimet e ndërsjella dhe protokollet e komunikimit për të siguruar zbatimin efektiv. Duke u partneruar me këto agjenci, AIC synon të racionalizojë proceset e lidhura me menaxhimin e pronës shtetërore, përfshirë ndihmën teknike dhe juridike, prokurimin në planifikimin dhe zhvillimin urban, dhe qasjen në të dhënat jetike gjeohapësinore dhe të statusit të pronës.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *