SHPALLJE PËR ANGAZHIMIN E NJË EKSPERTI KOMUNIKIMI (PR)

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 4, datë 22.07.2021 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a shpall fillimin e procedurave për personat e interesuar që kërkojnë të aplikojnë në pozicionin:

Ekspert komunikimi (PR) (me kohë të pjesshme për një periudhë 3 mujore)

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Hartimi i njëplani/strategjie ku të përfshihen në mënyrë të përmbledhur:
 • Identifikimin e palëve të interesit me qëllim angazhimin e tyre me AIC;
 • Konsulencë per mënyrën që AIC duhet të ndjekë për shpërndarjen e informacionit tek palët e treta dhe marrjen e “feedback” nga ana e tyre.
 • Instrumentat qe do te perdoren (neësletters, social media, ëebsite, etj).
 • Propozim për zhvillimin e brand-it të AIC (brand book; modele të materialeve të PR-it si roll ups, banners, posters, etj.)
 • Permiresim i permbajtjes se ëebsite-it te AIC
 • Propozim dhe konsulencë per publikimet e AIC para se të lançohen (përfshire artikuj ne media)
 • Rishikim i përmbatjes së komunikimeve që do të hidhen në rrjetet sociale
 • Mbështetje e stafit për kthimin e përgjigjeve ndaj palëve të treta dhe mediave si dhe ngritja e marrëdhenieve të konsoliduara me ta.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

 • Të zotërojë diplomë të avancuar universitare (Master ose diplomë ekuivalente) në Shkenca Sociale / Gazetari / Komunikim.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë eksperiencë në fushën e Media / PR mbi 10 vjet
 • Të ketë eksperiencë në angazhimin e palëve të interesit (Stakeholders Management)
 • Eksperiencë në koordinimin e komunikimit

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 26.04.2023.

Emër Mbiemër

Pozicioni i Punës

Profili

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.