SHPALLJE VENDI VAKANT PËR NJË POZICION EKSPERT NË DIVIZIONIN E ZHVILLIMIT TË BIZNESIT

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 4, datë 22.07.2021 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a shpall fillimin e procedurave për personat e interesuar që kërkojnë të aplikojnë në pozicionin:

Pozicioni i punës: Ekspert në Divisionin e Zhvillimit të Biznesit
Periudha e punësimit: E përkohshme/zëvendësim i punonjësit me leje lindje

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Gjenerimi i ideve për projekt propozime të reja;
 • Angazhimi në hartimin e projekteve;
 • Mbledhja e informacioneve dhe kryerja e analizave si dhe angazhimi në grupin e punës për kryerjen e studimeve të para-fizibilitetit dhe fizibilitetit;
 • Ndërveprimi dhe angazhimi me anëtarët e tjerë të skuadrës për përmbylljen e projekt propozimeve dhe prezantimeve të tyre;
 • Detyra të tjera që mund të caktohen nga drejtori i Divizionit.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

 • Të zotërojë diplomë të avancuar universitare (Master ose diplomë ekuivalente) në Shkenca Ekonomike.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vite përvojë pune në profesion.
 • Kandidati duhet të ketë përvojë në pozicione në sektorin publik ose privat, në fushat e menaxhimit të projektit, njohuri në analizen e tregut, analizën e biznesit, strategjive të shitjes dhe zhvillimit si dhe në ndërtimin dhe mbikqyrjen e projekteve të biznesit

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:
Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 10.05.2023.