SHPALLJE VENDI VAKANT PËR NJË POZICION TË LIRË PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 4, datë 22.07.2021 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si Acheter cialis en ligne france dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a shpall fillimin e procedurave për personat e interesuar që kërkojnë të aplikojnë në pozicionin:

Pozicioni i punës: Shofer

Periudha e punësimit: Me kohë të plotë

Përshrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin Shofer, është si më poshte:

 • Bën lëvizjen e punonjësve apo të titullarit të shoqërisë sipas nevojave.
 • Ndihmon në shpërndarjen, korrespondencën e dokumenteve etj, ku është e nevojshme.
 • Ndihmon në riparimin e makinës (fikson defekte të vogla, larjen e automjetit etj).
 • Ndihmon në regjistrimin vjetor të makinës, kujdeset për mirëmbajtjen e saj dhe për gjithë dokumentacionin e nevojshëm.
 • Dokumenton në mënyrë të detajuar rrugët e përshkruara dhe konsumin e karburantit.
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga titullari i institucionit, që nuk janë në kundërshtim me ligjet dhe nuk cenojnë dinjitetin e punonjësit.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

 • Të ketë minimalisht arsim të mesëm;
 • Të ketë leje drejtimi të automjetit të klasit B;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe gadishmëri në punë;
 • Të ketë eksperiencë të mëparshme si drejtues automjetesh, të paktën prej 3 vitesh.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Toëer, kati 7, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 14.08.2023.