NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 24, datë 20.12.2023 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a, shpall konkurimin për një vend të lirë pune me kohë të pjesshme në pozicionin:

 • Specialist për identifikimin e instrumentave financiare dhe ngritjen e fondeve në Divizionin e Zhvillimit të Biznesit

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

 • Identifikon burime të mundshme të financimit, duke përfshirë grantet e huatë (përfshire IFS-të), dhe vlerëson përshtatshmërinë e tyre për projekte specifike.
 • Bashkëpunon me ekipin e zhvillimit të projektit për të kuptuar kërkesat financiare për çdo projekt.
 • Zhvillon planifikim financiar, duke marrë parasysh buxhetimin, vlerësimin e kostos dhe parashikimet e të ardhurave.
 • Krijon, mban dhe shërben si ndërlidhës i marrëdhënieve me Institucionet dhe Instrumentat e ndryshme financiare për financimin e mundshëm të projekteve.
 • Qëndron i përditësuar mbi kriteret e përshtatshmërisë dhe proceset e aplikimit për burime të ndryshme financimi.
 • Bashkëpunon me ekipin e zhvillimit të projektit për të harmonizuar planet financiare me fizibilitetin e projektit.
 • Përgatit raporte të rregullta mbi aspektet financiare gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit për palët e interesuara të brendshme dhe të jashtme.
 • Detyra të tjera që mund të caktohen nga drejtori i Divizionit.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

Edukimi: Diplomë në Shkenca Ekonomike / Finance 

Eksperienca e Punës: minimumi 5 vjet në fushën e zhvillimit të biznesit, financë.

Aftësitë:

 • Aftësi në analize financiare;
 • Ekspertizë në planifikimin e financave të projekteve;
 • Aftësitë negociuese të marrëveshjeve dhe kushteve financiare;
 • Përvojë në menaxhimin e granteve dhe marrëdhënieve me donatorët;
 • Aftësi në tools dhe teknikat e analizës së të dhënave (data analysis);
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbale dhe të shkruara;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (njohja e një gjuhe tjetër të komunitetit evropian do të përbente avantazh);
 • Të ketë iniciative dhe fleksibilitet lidhur me orarin e punës;
 • Principet dhe praktikat në përdorimin e programeve kompjuterike.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7/1, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi për pozicionin e punës që kandidon;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, adresën elektronike dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 14.02.2024.