NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 24, datë 20.12.2023 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a, shpall konkurimin për një vend të lirë pune me kohë të pjesshme në pozicionin:

 • Specialist për identifikimin e instrumentave financiare dhe ngritjen e fondeve në Divizionin e Zhvillimit të Biznesit

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

 • Identifikon burime të mundshme të financimit, duke përfshirë grantet e huatë (përfshire IFS-të), dhe vlerëson përshtatshmërinë e tyre për projekte specifike.
 • Bashkëpunon me ekipin e zhvillimit të projektit për të kuptuar kërkesat financiare për çdo projekt.
 • Zhvillon planifikim financiar, duke marrë parasysh buxhetimin, vlerësimin e kostos dhe parashikimet e të ardhurave.
 • Krijon, mban dhe shërben si ndërlidhës i marrëdhënieve me Institucionet dhe Instrumentat e ndryshme financiare për financimin e mundshëm të projekteve.
 • Qëndron i përditësuar mbi kriteret e përshtatshmërisë dhe proceset e aplikimit për burime të ndryshme financimi.
 • Bashkëpunon me ekipin e zhvillimit të projektit për të harmonizuar planet financiare me fizibilitetin e projektit.
 • Përgatit raporte të rregullta mbi aspektet financiare gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit për palët e interesuara të brendshme dhe të jashtme.
 • Detyra të tjera që mund të caktohen nga drejtori i Divizionit.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

Edukimi: Diplomë në Shkenca Ekonomike / Finance 

Eksperienca e Punës: minimumi 5 vjet në fushën e zhvillimit të biznesit, financë.

Aftësitë:

 • Aftësi në analize financiare;
 • Ekspertizë në planifikimin e financave të projekteve;
 • Aftësitë negociuese të marrëveshjeve dhe kushteve financiare;
 • Përvojë në menaxhimin e granteve dhe marrëdhënieve me donatorët;
 • Aftësi në tools dhe teknikat e analizës së të dhënave (data analysis);
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbale dhe të shkruara;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (njohja e një gjuhe tjetër të komunitetit evropian do të përbente avantazh);
 • Të ketë iniciative dhe fleksibilitet lidhur me orarin e punës;
 • Principet dhe praktikat në përdorimin e programeve kompjuterike.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7/1, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

 • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi për pozicionin e punës që kandidon;
 • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, adresën elektronike dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 14.02.2024.

Emër Mbiemër

Pozicioni i Punës

Profili

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.