SHPALLJE VENDI VAKANT PËR NJË POZICION “SPECIALIST NË DIVIZIONIN E OPERACIONEVE”

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 4, datë 22.07.2021 të Keshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e strukturës organizative të Korporatës së Investimeve Shqiptare”, si dhe në “Rregulloren e Brendshme të Korporatës së Investimeve Shqiptare (AIC)”, Korporata e Investimeve Shqiptare sh.a shpall fillimin e procedurave për personat e interesuar që kërkojnë të aplikojnë në pozicionin:

Specialist në Divizionin e Operacioneve

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

  • Përgatitja e projekteve dhe monitorimi i zbatimit të projekteve të investimeve;
  • këshillimi i institucioneve publike dhe/ ose private për hartim projekti, analizë, rekomandim dhe strukturimin e projektit;
  • asiston Drejtorin Ekzekutiv për planifikimin strategjik;
  • kryen detyra të tjera në funksion të Korporatës së Investimeve Shqiptare.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat si më poshtë:

  • Të zotërojë diplomë të avancuar universitare (Master ose diplomë ekuivalente) në administrim biznesi, ekonomi, financë, juridik ose fusha të ngjashme.
  • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
  • Të ketë të paktën 5 (pesë) vite përvojë pune në profesion.
  • Kandidati duhet të ketë përvojë në pozicione në sektorin publik ose privat, në fushat e menaxhimit të projektit dhe planifikimit strategjik,

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët duhet të paraqesin në Korporatën e Investimeve Shqiptare në adresën: Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 7, Tiranë, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën: [email protected], këto dokumente:

  • Kërkesë me shkrim – shprehje interesi;
  • Jetëshkrim profesional (CV), përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 28.12.2022.